توسعه سامانه های تخصصی شبیه سازی و تحلیلی شبکه گاز

تجربه پروژه های مهندسی و مشاوره در حوزه شبیه سازی شبکه ملی گاز، بهینه سازی ایستگاه های تقویت فشار، شبیه سازی و تحلیل شبکه های توزیع و …