محوریت اصلی شرکت ما بر اساس پژوهش و توسعه استوار است. در حال حاضر ما با تولید نرم افزارهای شبیه سازی و تحلیل شبکه گاز جزء محدود شرکت هایی هستیم که در دنیا دارای Simulator شبکه گاز هستند