بستر ارایه خدمات ما نرم افزار است. لذا تیم توسعه نرم افزاری خبره متشکل از تخصص های مختلف بک اند و فرانت اند، در کنار تیم تخصصی شبیه سازی قرار دارند.